Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

مسکونی شماره 22

دسته بندی: ساختمان مسکونی

موقعیت: قصردشت، شیراز، ایران

سال طراحی: 1399

وضعیت: درحال طراحی – درحال ساخت

مساحت:  5000 مترمربع 

کارفرما: خصوصی 

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: محمد مسرور، غزال امیدوار

مسکونی شماره 22

دسته بندی: ساختمان مسکونی

موقعیت: قصردشت، شیراز، ایران

سال طراحی: 1399

وضعیت: درحال طراحی – درحال ساخت

مساحت:  5000 مترمربع 

کارفرما: خصوصی 

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: محمد مسرور، غزال امیدوار