Previous slide
Next slide

درباره فاام

” فاام ”  گروه طراحی جوانی است به سرپرستی شهرام فرجادیان و سهند مصلائی که فعالیت حرفه ایش را در زمینه طراحی، معماری و پژوهش از سال 1395 آغاز کرده است. در این مدت فرآیندهای طراحی و پرکتیس فاام به دیسیپلین معماری منحصر نبوده و تیم های تخصصی در زمینه های طراحی شهری، طراحی منظر، طراحی داخلی، طراحی محصول و کانسپت در دپارتمان های مختلف فعالیت می کنند.

فاام در معنا حالتی از تقریب و نسبیت است، آنچه که به ظاهر هست اما نیست و گاهی نیست اما به ذات هست، مرزی از ابهام و تقریب تا قطعیت و تثبیت؛ این تعبیر پارادوکسیکال فلسفی تسمیه ای است بر پروسه گذار و پرکتیس فاام.

فاام بیش و پیش از ابدای یک زبان شخصی در طراحی و تعریف یک دیسیپلین مشخص، در پی باز اندیشی و باز طراحی نگرش ها و مسائل طراحی خود است: میانه های غیبت و حضور، ارزش های توده و فضا، نسبت های صلبیت و شفافیت، مرزهای اتصال و انفصال، لمس و تعلیق اجزا، زمانمندی و بی زمانی اثر و… همگی دوئالیته ها‌یی هستند که مرز و اتمسفر شان در پرکتیس ها و پروژهای فاام دائما در حال تغییر و باز آفرینی است.

درباره فاام

” فاام ”  گروه طراحی جوانی است به سرپرستی شهرام فرجادیان و سهند مصلائی که فعالیت حرفه ایش را در زمینه طراحی، معماری و پژوهش از سال 1395 آغاز کرده است. در این مدت فرآیندهای طراحی و پرکتیس فاام به دیسیپلین معماری منحصر نبوده و تیم های تخصصی در زمینه های طراحی شهری، طراحی منظر، طراحی داخلی، طراحی محصول و کانسپت در دپارتمان های مختلف فعالیت می کنند.

فاام در معنا حالتی از تقریب و نسبیت است، آنچه که به ظاهر هست اما نیست و گاهی نیست اما به ذات هست، مرزی از ابهام و تقریب تا قطعیت و تثبیت؛ این تعبیر پارادوکسیکال فلسفی تسمیه ای است بر پروسه گذار و پرکتیس فاام.

فاام بیش و پیش از ابدای یک زبان شخصی در طراحی و تعریف یک دیسیپلین مشخص، در پی باز اندیشی و باز طراحی نگرش ها و مسائل طراحی خود است: میانه های غیبت و حضور، ارزش های توده و فضا، نسبت های صلبیت و شفافیت، مرزهای اتصال و انفصال، لمس و تعلیق اجزا، زمانمندی و بی زمانی اثر و… همگی دوئالیته ها‌یی هستند که مرز و اتمسفر شان در پرکتیس ها و پروژهای فاام دائما در حال تغییر و باز آفرینی است.